Bocskai István Református Oktatási Központ
Szabó Magda Tagintézménye


2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 10.

Tel/Fax: 25/411-330
e-mail: szabo.magda.iskola@reformatus.hu
OM:032614

TÁJÉKOZTATÁS


Kormányrendelet írja elő, hogy ballagást meg lehet szervezni. A ballagás időpontja 2021.06.15. 11.00 óra

„Ballagási rendezvény esetén az azon résztvevő, ballagó gyermek, illetve tanuló által meghívott személyek életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek, azzal, hogy a nevelési, oktatási intézmény zárt részeiben nem tartózkodhatnak. A meghívottak, valamint a ballagási rendezvény résztvevői –(..)orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez
a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy,
c) a ballagó és
d) a ballagási rendezvényen fellépő."TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY


Tanévzáró ünnepélyüket 2021.06. 25-én (pénteken) tartjuk, 17.00 órától az udvarban, amennyiben az időjárás ezt megengedi.
A hatályban lévő Kormányrendelet kimondja, hogy 500 fős rendezvény alatt nem kell védetségi igazolványt kérnünk nyitott térben, ezért kérjük, hogy a gyermeket legfeljebb 1 fő kísérje el a rendezvényre.

Szájmaszk HASZNÁLATA kötelező! (kivéve a szereplők esetében!) Szülőket, hozzátartozókat az épületbe nem engedhetünk be, ezért a bizonyítványosztásra csak a tanulókat engedhetjük fel az osztályokba.

Rossz idő esetén a rendezvény az ebédlőben lesz megtartva a szülők/hozzátartozók részvétele nélkül!

Gyülekezni az osztálytermekben kell 10 perccel a megadott kezdési időpont előtt.
A tanulók ünneplő ruhát és jelvényt viseljenek!

Ünneplő ruha:
* fehér ing / blúz (nem póló),
* fekete vagy sötétkék nadrág / szoknya (nem farmer),
* fekete vagy sötétkék cipő (nem edzőcipő).

A szülők az udvaron várakozhatnak.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
TÁJÉKOZTATÁS


Tisztelt Szülők!

A 24/2021. (VI.02.) EMMI határozat értelmében 2021. június 16. napjától 2021. június 29. napjáig az iskolák 1-8. évfolyamán a tanulók felzárkóztatása és a családok helyzetének segítése céljából kötelező azon tanuló felügyeletének megszervezése, aki számára a törvényes képviselő ezt előzetesen kéri.

Intézményünkben a 2021. június 16.- június 24. közötti időszakban a gyermekfelügyelet ideje: 7.45 – 16.15-ig.

A BIROK Szabó Magda Tagintézmény a felügyelet keretében napközit biztosít.
Az iskolai gyermekfelügyelettel párhuzamosan az étkeztetés lehetőségét is biztosítjuk. A tanulók térítés ellenében napi háromszori étkezést kapnak. Az étkeztetés megszervezéséhez szükség van a felügyeletet igénybe vevő tanulók pontos létszámára!

Gyermekük felügyeletére vonatkozó igényüket az időpont megjelölésével 2021. június 11-én 14.00 óráig nyújthatják be elektronikus úton a szabo.magda.iskola@reformatus.hu címre, vagy személyesen a titkárságon.

Jelentkezési lap igényelhető a titkárságon, vagy letölthető a honlapról.
* 1.hét: június 16-18.
* 2.hét: június 21-24.

Szeretettel várjuk a tanulókat!Frissítve: 2021.06.08.
TÁJÉKOZTATÁS


Alsó tagozatban tantermi, felső tagozatban digitális oktatás
„Úgy döntöttünk, hogy április 19-én, vagyis hétfőn kinyitjuk az óvodákat és az általános iskolák alsó tagozatos osztályait.”
Orbán Viktor miniszterelnök

A bejelentés alapján szeretettel várjuk alsó tagozatos tanítványainkat!

A) Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. A távolmaradást az iskola igazgatójától írásban kell kérni (2021.04.19-2021.05.07. időtartamra) Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. (Intézkedési terv 6. pontja – TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE)

B) Ha a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Az Oktatási Hivatal korábbi állásfoglalása szerint a szülő a járványhelyzetre való hivatkozással kérheti, hogy az intézmény egyéb alapos indok miatt (ilyen például az egy háztartásban élő hozzátartozó súlyos, krónikus betegsége; veszélyeztetett életkorú személy a háztartásban; kistestvér születése) tekintse igazoltnak a gyermek mulasztását.
Ennek megfelelően az alsó tagozatos tanulók szülei bejelentést elektronikus úton, ha úgy gondolják, hogy gyermekük egyéb alapos indok miatt 2021. április 19-től 2021. május 7-ig nem tud kötelezettségének eleget tenni. Iskolánk e-mail címe: szabo.magda.iskola@reformatus.hu

A tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról V. FEJEZET

A GYERMEK, A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSE

19. A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok
51. § (7) Ha a tanulónak – az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen *
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát ....
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. (8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének.

Fontos tudnivaló még:
1. Az alsó tagozaton megszűnik a digitális tanrend, az online oktatás. Tantermi oktatás van.
2. A távolmaradó tanulóknak az órai anyagot pótolni, a házi feladatot elvégezni kell.
3. A tanuló önállóan / szülői segítséggel tanul.
4. Tudásfelmérés, beszámoltatás jelenléti formában, az iskolában történik.

Az étkezést 2021.ápr.19-től mindenkinek megrendeltük (alsó tagozat), aki azt befizette, vagy kedvezmények miatt jár.
A szülői szándék változása esetén az étkezés igényléséről Szabó-Mráz Diannát tájékoztatni kell. Az étkezést lemondani előző nap 9.00 óráig lehet a 25/411-330 telefonszámon vagy elektronikusan a szabo.magda.iskola@reformatus.hu címen.

C) A felső tagozatban 2021. május 7-ig marad az otthoni, digitális oktatás.

Frissítve: 2021.04.16.
Tisztelt Szülők!


Az EMMI jelen rendelkezése szerint a digitális tanrend, a veszélyhelyzetre való tekintettel, folytatódik.

A tervezett első tanítási nap 2021. április 19. "A" hét.

Ügyeletet továbbra is indokolt esetben lehet kérni 2021.ápr.7- 16-ig. a mellékelt kérelemmel.

Frissítve: 2021.03.30.

JELENTKEZÉS A 2021/22 TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA


Beiratkozás:
Az általános iskolai beiratkozás a Nkt. 50. § (7) bekezdése és az EMMI a tanév rendjének rendelkezései alapján a 2021/22 tanév első évfolyamára történő beiratkozás 2021.április 15. és 16-án lesz 8.00- 17.00 óra között. (iskolánként változhat!)

Megjelent a 19/2021 (III.10.) EMMI határozata. A veszélyhelyzetre való tekintettel, a határozat értelmében a 2021/22 tanévre történő beiratkozás a szokásos rendben és ütemben történhet meg, azonban a szülő(k)nek / gondviselő(k)nek nem szükséges feltétlenül személyesen megjellenie az intézményben, mert elektronikusan is eljárhat (pl. Kréta rendszer).
Ilyenkor a kért , szükséges dokumentumokat legkésőbb a 2021.szept.1-jén kell leadni az iskolába, ahol határozat született a gyermek felvételről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdés a) pontja értelmében intézményünk egy keresztyén iskola. A Halásztelki Református Egyházközség fenntartásában működik; vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézmény. A tanulók felvételének előfeltétele a keresztény egyházak, a református hitvallás értékrendjére és álláspontjára való nyitottság, annak elfogadása. A törvény lehetővé teszi, hogy mindezt a felvételi eljárás keretében vizsgáljuk.

Akik gyermeküket iskolánkba szeretnék beiratni, azoktól előzetes jelentkezést kérünk. A 2021/22 tanév első évfolyamára folyamatosan fogadtuk és fogadjuk még a kérelmeket "Beiratási szándéknyilatkozat" űrlapon. Lentebb találnak erre űrlapot elekrtonikus formában, de papír alapon kérhetnek iskolánk portáján, titkárságán avagy letölthető honlapunkról. A beérkezett kérelmek alapján előre egyeztett időpontban személyes találkozóra, elbeszélgetésre kerül sor. Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak is helyet biztosítunk, ha vallásilag elkötelezett és elfogadja az ebből adódó kötelességeket. A lelkészi ajánlás minden esetben előnyt jelent. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és az megegyezik az egyik szülő v. törvényes képviselő állandó lakcímével.

Azok a szükők/gondviselők, akik már határozatot kaptak a felvételről, azok tekinték úgy, hogy gyermekük be van íratva az iskolába. Kérjük, hogy hozzák be / küldjék el elekronikusan (szabo.magda.iskola@reformatus.hu címre) az alábbi dokumentumokat (ha még nem tették volna meg):
*gyermek személyi igazolványa
*gyermek lakcímkártyája
*gyermek TAJ kártyája
*nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogáról
*5 éves orvosi státuszjelentést
*a gyermek oltási könyvét
*adatlapokat, nyilatkozatokat melyeket a személyes beszélgetés alkalmával kézhez kaptak igazgatónőtől.

Az újabb jelentkezéseket 2021. április 16-ig várjuk. Határozatot legkésőbb ápr. 23-ig hozunk.

Áldás, békesség!

Frissítve: 2021.03.18.
Tisztelt Szülők!


Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az étkezéssel kapcsolatosan.

Étkezési térítési díjak befizetése:
Az étkezések az Intézmény bezárásának idejére (2021. március 8. napjától 2021. április 6. napjáig) automatikusan lemondásra kerültek.

A jelen szabályozás szerint az első tanítási nap 2021. április 7.

Az április havi (márciusban fizetendő) térítési díjakból természetesen levonásra kerül a túlfizetés összege.

Március hónapra (április havi előre fizetés) a következő befizetési napok lesznek érvényben:

Március 9. Kedd 8:00-16:00
Március 22. Hétfő 8:00-16:00
Március 25. Csütörtök 8:00-16:00

Tisztelettel kérem Önöket, hogy csak egészségesen jöjjenek befizetni.

Kizárólag ezeken a napokon lesz lehetőség befizetésre, kérem, vegyék figyelembe.

Egyszeri étkezés igénylése Amennyiben igényt tartanak a napi egyszeri (ebéd) kiszállítós dobozban történő elvitelére, kérem, jelezzék a titkárság telefonszámán 0625/411-330, 8:00 óra és 12:00 óra között, és nyújtsák be „Nyilatkozat egyszeri étkezés igényléséhez” formanyomtatványt.

Az ételes dobozok árai nem kerülnek Önök felé továbbszámlázásra.

Az ebéd megrendelése az eddig megszokottak szerint működik, előző nap 9 óráig van lehetőség megigényelni.

Az ebéd elvitelére 11:00 óra és 12:00 óra között a Dózsa, illetve a Petőfi Általános iskola teremt lehetőséget.

Szíves megértésüket köszönöm!

Frissítve: 2021.03.08.
TÁJÉKOZTATÁS


A 17/2021 (III.5.) EMMI határozat alapján iskolánkban 2021.márc.8- ápr.7-ig digitális tanrendre tárünk át.

A 111/2021 (III.6.) Korm. rendelet kimondja: 1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének. (a mi esetünkben a szabo.magda.iskola@reformatus.hu )

2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba. Jelentkezni az alábbi NYILATKOZAT kitöltésével lehet.

Elbírálás után jelezzük a törvényes képviselőnek, hogy tudjuk-e fogadni a tanulót. Alsós tanulók előnyt élveznek!

Ez idő alatt érvényes HÁZIREND-et a Kréta rendszeren küldjük meg az éritetteknek.
Itt is olvasható!

Márc. 29-április 7-ig tavaszi szünet lesz. Szünet utáni első tanítási nap ápr.7. (szerda) lesz.

"A" heti órarenddel kezdünk!


Vigyázunk egymásra!

Frissítve: 2021.03.07.
Tájékoztató a Szabó Magda Református Általános Iskola

leendő első osztályos tanítóiról a 2021/22 tanévbenTájékoztató kisfilmünket ajánljuk mindazoknak, akiknek leendő első osztályos gyermekük van, s szeretnének számára megfelelő iskolát keresni a 2021/22-es tanévtől.

Ebben a kisfilmünkben leendő első osztályos tanítóinkat és tanárainkat mutatjuk be. Kérem fogadják szeretettel és figyelemmel!

(A bemutató kisfilm az iskola logójára kattintva elindul.)


Frissítve: 2020.12.22.
Köszönjük mindazoknak, akik iskolánkban szeretnék oktatni és neveltetni gyermeküket!

Megtiszteltetés számunkra! SDG! Bőven megtelt egy osztályunk! Rövidesen döntést és határozatot hozunk a felvételről.

Többen jelezték, lemaradtak az I. fordulóról.... úgy döntöttünk, lehetőséget adunk még egy osztály nyitására!


Várjuk jelentkezésüket!
Vár a Szabó Magda Református Iskola!

(A képre kattintva megnyílik a videó!)(A képre kattintva megnyílik a bemutató!)


Frissítve: 2021.02.13.
Testhőmérséklet ellenőrzése


A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

2.A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések
4.§ (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény)

a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,

b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

(2) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.

(4) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról.

(5) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

5.§ (1) Az intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

/1.§ (1) i) orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje./

10.§ (4) A 4. § és az 5. § 2020. október 1-jén lép hatályba.

Frissítve: 2020.09.25.
TÁJÉKOZTATÁS


Az EMMI szept.3-án módosította Intézkedési tervét a járványhelyzet alakulása miatt. Ezen ajánlások figyelembe vételével, iskolánk is módosította Intézkedési tervét.

A legfontosabb változás:

1. Az őszi úszásoktatást (3.a és 5.a osztály) tavaszra vagy későbbi évfolyamra halasztjuk.

2. A délutáni (nem tanórai) sportfoglalkozásokat, sportköröket átmenetileg felfüggesztjük (amit iskolánk szervez! )Az egyesületek által szervezett sportkörök megtartásáról az egyesületek saját hatáskörben döntenek!. Ez a felső tagozatot érinti elsődlegesen!

3. A gyermek vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, csak a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. Hatásági házi karantén esetén, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A módosított intézkedési terv a közzétételtől érvényes!

Megértésüket köszönjük!

Frissítve: 2020.09.12.
Étkezési térítési díj befizetése
2020/2012-es tanév
Frissítve: 2021.01.25.
INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021.
TANÉVBEN A BIROK SZABÓ MAGDA TAGINTÉZMÉNYBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL


1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az iskola épületében.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA

2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be szeptember 1-től.
Kivétel:
• előre megbeszélt egyeztetett időpontban, az iskola portáján bejelentkezve
• szülői értekezletek alkalmával
• az étkezés befizetésekor
• hivatalos ügyek intézése esetében
Az intézménybe való belépés ezekben az esetekben csak szájmaszk viselésével lehetséges!

Kérjük Önöket, hogy a pedagógusokkal való kapcsolattartáshoz elsősorban a digitális platformokat részesítsék előnyben!

2.2 Intézkedések az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán az intézmény területén
2.2.1. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
2.2.2. A 6.30 és 7.15 előtt, az ügyeletre érkező tanulók elfoglalhatják helyüket a 10. teremben.
2.2.3. A tanulók 7.45 helyett 7.50-ig érkezhetnek meg az intézménybe, kivéve a hétfőn és szerdán.
* hétfőn 7.30-ra érkeznek a felsősök
* csütörtökön 7.30-ra érkeznek az alsósok
2.2.4. Reggel 7.30-tól 3 bejáratot használunk (1. főbejárat (FB), 2. udvari I. a titkárság mellett (U1.), 3. udvari II. a tornaterem felől (U2.))
* FB. alsó tagozat tanulói használják
* U1. 5.a, 5.b, 6.a
* U2. 7.a, 8.a, 8.b
2.2.4. A személyi higiéné szabályainak és a mosdókban a védőtávolság betartásának érdekében megnöveljük a szünetek időtartamát az alábbi csengetési rend szerint:
1. óra 8.00 – 8.40
2. óra 8.55 – 9.35
3. óra 9.55 – 10.35
4. óra 11.00 – 11.40
5. óra 11.55 – 12.35
6. óra 12.55 – 13.35
7. óra 14.00 – 14.40 (felsősök) , 13.45-14.30 (alsósok)
2.2.5. Az udvaros szünetek rendje :
* szünet: 10.35 – 10.55
2.2.6. A testnevelés órákat az időjárás és a rendelkezésre álló terület függvényében szabad téren tartjuk.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1. Az intézmény területén a felsős tanulók (tanuló, szülő, iskolai dolgozó) számára kötelező a maszk viselése a folyosókon és zárt közösségi terekben. Kivétel a testnevelés óra, az étkezések és az udvaros szünetek időtartama. A pamut maszk jobban ajánlott, mert ki lehet mosni és vasalni, többször lehet viselni. A maszkot négy-öt óra elteltét követően célszerű cserélni. A tanulók által viselt maszkról a szülő gondoskodik.

„Egy jól hordott maszk, amit időnként cserélünk, mert az is nagyon fontos, hogy ne maradjon túl sokáig rajtunk, semmilyen egészségkárosodással nem jár.”
/dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető infektológus főorvosa/

Az orr-száj maszkok helyes viselésével kapcsolatosan ajánljuk a Debrecen Televízió Esti Közelkép című műsorában augusztus 24-én elhangzott információkat. Esti közelkép ...a Debrecen Televízió műsora

3.2. Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.
3.3. A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített szappanos kézmosási lehetőséget.
3.4. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
3.5. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A tanulók figyelmét felhívjuk az ún. köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
3.6. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A tantermekben, a folyosókon és a szociális helységekben napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök /billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb./, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítve legyenek
3.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakait időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
3.8. Mesterséges szellőztetés esetén gyakori, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazását biztosítjuk.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.
4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén gondoskodunk a védőtávolság betartásáról.
4.4. Fokozottan figyelünk az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére.
4.5. Az étkeztetés folyamatában tálcát, szalvétát, evőeszközt, poharat, stb. is a konyhai dolgozók adnak, ezért az étkeztetés szoros beosztás alapján történik, az órarendhez igazodva.

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

5.1. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. (Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.)
5.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
5.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
5.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
5.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
6.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
6.3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Dunaújváros, 2020.08.31.

Farkas Márta
tagintézmény-vezető

Frissítve: 2020.09.01.


Frissítve: 2020.09.01.
Tanszerlista
2020/2021-es tanév


Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Gyermeküknek a következő tanfelszerelésekre lesz szüksége:Frissítve: 2020.06.29.


Frissítve: 2020.04.07.


Frissítve: 2020.04.06.
Részletes tájékoztatás a beiratkozásról!Frissítve: 2020.03.30.
Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre
2020. március 27.


A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról
rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes.
Az Oktatási Hivatal 2020. március 1-jéig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit, és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 45. § (8) bek.).

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben:1. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.

2. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6-április 24. között tartja. Az általános iskola a 2. alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

3. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

4. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28 és május 15. között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.Frissítve: 2020.március 28. 10:25
KISOKOS! FELADATLAPOK VISSZAKÜLDÉSÉHEZ A KRÉTA RENDSZERBEN


Tisztelt Szülők!
Kedves Tanulóink!

Többen jelezték (főleg az alsósok szülők) hogy nem tudják hogyan küldjék vissza a kész feladatokat.

Ebben szeretnénk segíteni: A kész feladatlapot lefényképezik (akár a képernyőképet készítenek) lementik és elküldik az eKRÉTA "ÜZENETEK" menüpont alatt.

Hogyan?
1. Bejelentkeznek a tanulói kóddal az eKRÉTA-ba
2. Jobb oldalon az utolsó menüpont az "ÜZENETEK"
3. Balra lent található az " ÚJ ÜZENET ÍRÁSA"
4. "CÍMZETTEK HOZZÁADÁSA" -ra kattintva kiválasztja a "TANÁROK" lehetőséget...azt a tanárt jelölik meg, akinek vissza kell küldeni a feledatlapokat.
5. "CÍMZETTEK HOZZÁADÁSA" gombra kattintanak
6. Megjelölik a TÁRGY-at (kötelező kitölteni!) pl. 1. Matek feladatlap visszaküldése
7. "SZÖVEG" Üdvözlik a tanárt, s jelzik, hogy küldik a kész feladatokat.
8. " + ÚJ DOKUMENTUM CSATOLÁSA" gombra kattintva kiválaszthatja a saját dokumentumai közül, hogy melyiket küldi vissza jelen esetben képet, amelyet lementett.
9. Alatta a "KÜLDÉS" gombra kattint

Ennyi! Ha többször gyakoroljuk, menni fog mint a karikacsapás!
Mellékelem a képeket is, sorrendben, ami segítheti a fent elhangzottakat!Kitartást mindenkinek!

Áldás, békésség!

Farkas Márta ig.

Frissítve: 2020.március 20. 21:40
Tisztelt Szülők / Gondviselők!


Többen jelezték, hogy nem látják a kiküldött üzeneteket, az eKRÉTA rendszerben, melyeket az e-Ügyintézés által küldünk. Utánajártunk és megtudtuk mi a gond!

"Fontos, hogy Szülőként Gondviselői és ne Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználóval lépjen be a KRÉTA rendszerbe, a fent felsorolt funkciók csak Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhetők el!
Az Ön által használt felhasználó jogosultsági szintjét úgy tudja a legkönnyebben leellenőrizni, hogy a KRÉTÁ-ba belépés után megnézi, hogy a jobb felső sarokban a megjelenő névnél a tanuló neve mellett zárójelben szerepel-e a gondviselő neve vagy sem. Ez csak Gondviselői jogosultság esetén látszik."

Iskolánkban a kollégák az ÜZENET és a KÉRDŐÍV modulokat fogják elsősorban használni, azt kell nézni.

Már nem tudunk mi, mint intézmény, belépési jelszót generálni a gondozóknak, azt csak a gondozó teheti meg. A gyermek oktatási azonosítója kell hozzá. Mindeki a saját megadott e-mail címére fogja megkapni a belépési kódokat. A kezdőoldal bal alsó sarkában a "Gondviselői hozzáférés igénylése" címszóra kell kattintani és értelemszerűen kitölteni. Pillanatok alatt meg fogják kapni a kódot.

Elnézést a kellemetlenségekért!GONDOZÓNAK elsőként az apa nevét kell beírni, mert a rendszerben így van rögzítve, kivéve, ha valamelyik szülő egyedül neveli. Ott az ő nevét kell beírni.

Ha nem sikerülne, kérem jelezzék nekünk e-mailban a szabo.magda.iskola@reformatus.hu címre.

A kollégák más csatornákon keresztül is igyekeznek elérni Önöket ill. a gyerekeket!

Kérem, hogy őrizze meg mindenki nyugalmát. Ez a helyzet sajnos el fog tartani egy darabig, nem fognak lemaradni a gyerekek a feladatokról. Mi 1 hetes távlatokban gondolkodunk. A feladatokat is 1-2 hétre igyekszünk magdni, amit helyes időbesztással elvégezhető. Adjunk időt magunkak, gyermekeinknek és szülőknek is az átállásra. Nem kell mindent egyszerre megoldani, nem kell mindenkinek egyszerre használni a rendszereket, mert azok így elejében döcögősen működnek, éppen ezért többször elérhetetlenek. A technikai szakemberek dolgoznak az ügyön!

Legyünk türelmesek egymással!

Áldás, békesség!

Farkas Márta
igazgatóFrissítve: 2020.március 17. 21:30


Vár a Szabó Magda Református Iskola!

(A képre kattintva megnyílik a bemutató!)SzeptemberAz iskola udvarán és sportpályákon tartózkodni iskolaidőn túl csak külön engedéllyel

és tanári felügyelettel lehet.